Shoqata e Radioamatorëve të Kosovës – SHRAK – është organizatë jofitimprurëse e të gjitha nacionaliteteve, për shërbime radioamatore në tërë hapësirën gjeografike të Republikës së Kosovës. SHRAK-u zhvillon aktivitetet e saj në përputhje me statutin e saj, në koordinim me vendimet e kryesisë së saj, si dhe respekton e ushtron veprimtarinë e saj në nivel institucional në përputhje me legjislacionet në fuqi në Republikën e Kosovës dhe rregullat e standardet Evropiane për shërbimin radioamator. Si e vetmja shoqatë e këtij lloji në Kosovë, SHRAK-u është shtylla dhe promotori kryesor i zhvillimit të shërbimeve radioamatore në vend.