Udruga Radioamatera Kosova (SHRAK) je najprije osnovana 2000. godine, ali zbog neomogućene dodjele pozivne oznake, udruga nije mogla biti aktivna.

U rujnu 2012. osnovana je po drugi put kao neprofitna udruga sukladno Uredbom br. 16 o Uslugama Radioamatera Kosova, odobrena od Regulatornog Autoriteta za Elektroničke i Poštanske komunikacije Kosova-RAEPK.

29. kolovoza 2008. Vlada Republike Kosova je preuzela Odluku br. 01/89 o uporabi pozivne oznake Z6 za cijelo područje države Republike Kosova.

Za sada, na Kosovu postoji samo jedna Udruga Radioamatera Kosova – koja razvija aktivnosti sukladno sa svojim Statutom, u koordinaciji sa odlukama Predsjedništva SHRAK–a cijeni i izvršava svoje dužnosti na razini ustanova u sukladnosti sa zakonodavstvom na snazi u Republici Kosovo i evropskim standardima o radioamaterskim uslugama.

Udruga Radioamatera Kosova je udruga otvorena i namjenjena svim nacionalitetima na cijelom području Republike Kosova.

Doprinos i unapređenje Radioamaterizma na Kosovu je još jedan rezultat angažiranja Udruge Radioamatera koja će u budućnosti biti stup i promoter razvitka ovih usluga.

Radioamaterizam na Kosovu se, počevši od rujna 2012., razvija sigurnim i uspiješnim koracima, naročito kod mladih generacija.

Udruga radioamatera Kosova je uspiješno sastavila kurikulime/ planove programa tečajeva Radioamatera osnovne razine i trenirala više od 80 mladih radioamatera, 50 od kojih su položili ispite u organizaciji Regulatornog Autoriteta za Elektroničke i Poštanske komunikacije Kosova -RAEPK i URK, uspiješnim polaznicima dodijeljene su licence za osnovnu razinu.

U sukladnosti sa Pravilnikom o radioamaterskim uslugama RAEPK, funkcionaliziranom u rujnu 2012. do sada (travanj 2014.) 65 radioamatera Kosova posjeduju licence i 20 licenca dodijeljene su inozemnim radioamaterima:

  • 9 operatora razine HAREC
  • 6 radioamatera razine CEPT Novice
  • 50 radioamatera osnovne razine
  • 20 licenca za inozemne radioamatere