Shënim: Për të shkarkuar dokumentet klikoni me tastin e djathtë të miut dhe klikoni Save as... pasta Save.

Rregullorja e ARKEP

Regullorja per Sherbimet te Radioamatoreve

Publikime

2013_Laine_CQ_Amateur_Radio_Z6

2008_Laine_CQ-YU8_Project Goodwill Kosova

Certifikata

Z61VB_CQWW_2013_SSB_certificate