Republic of Kosovo soon in the air

 

An Amateur Radio working group headed by IARU Region 1 President Hans Blondeel Timmerman, PB2T and including IARU Region 1 Executive Committee Member Nikola Percin, 9A5W and Mission Goodwill Kosovo Coordinator Martti Laine, OH2BH together with their associates are in the final stages of assisting Kosovo’s Telecom Authorities in drafting regulations governing Amateur Radio in Kosovo, to bring the original Kosovar operators and their re-vitalized Amateur Radio Association back to the international community.

 

 

 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:the-republic-

 

Tags:

 
 

Eventet e Radhës

 
 
 

Republika e Kosovës së shpejti në transmetim.

 

Një grup pune i Radio Amatorve të kryesuar nga Rajoni IARU 1 Presidenti Hans Blondeel TIMMERMAN, PB2T dhe duke përfshirë Qarkun IARU 1 Komiteti Ekzekutiv Anetar Nikola Percin, 9A5W dhe Misioni i Vullnetit të Mirë Koordinator për Kosovë Martti Laine, OH2BH së bashku me bashkëpunëtorët e tyre janë në fazën përfundimtare për të ndihmuar Autoritetet e Telekomit të Kosovës në hartimin e rregullorës që qeverise Radiot Amatore në Kosovë, për të sjellë operatorët origjinale kosovarë dhe të ri-gjallërojë Shoqatën e Radio Amatorve përsëri në komunitetin ndërkombëtar.

 

 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:the-republic-

 

Tags:

 
 

Eventet e Radhës