Amateur Radio in Kosovo well under way

 

 

During the weekend of September 14-15, 2013 a Field Day operation was organized up in the hills of Pristina, utilizing a generator and temporary antennas and participating in the DARC European DX Contest with Kosovo’s first entry as a multiplier in the “Hero” category

 

 

 

 

 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:amateur-

 

Tags:

 
 

Eventet e Radhës

 
 
 

Radio Amatore në rrugë të mirë në Kosovë

 

 

Gjatë fundjavës së 14-15 shtatorit 2013 një operacion i quajtur Dita fushore u organizua deri në kodrat e Prishtinës, duke përdorur një gjenerator dhe antena të përkohshme që të marrin pjesë në konkursin DX Evropian DARK në shënimin e parë të Kosovës si një shumëzues në kategorinë “Hero”

 

 

 

 

 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:amateur-

 

Tags:

 
 

Eventet e Radhës